سفارش تبلیغ
صبا
          دندان طمع‏تان را بکشید
          چشم‏های‏تان را درویش کنید
                               ول‏گردهای هیز چشم‏چران
          پای‏تان را
             از مدارتان
                    درازتر نکنید
          تنها
           مشتریِ
                 خورشیدِ
                      این منظومه
             من هستم