سفارش تبلیغ
صبا
         هر کاری بکنی
            یه روز سرت می‏آد
          مادربزرگم می‏گفت
          و من
              وقتی تیله‏بازی می‏کردم
                           نمی‏دانستم
                                    روزی
                                این‏طور
                         بازیچه‏ی
                           چشم‏هایت خواهم شد.