سفارش تبلیغ
صبا
          سرم را که بر بالش می‏گذارم
                                               تو
                                     سر برمی‏داری
          چشمانم را که می‏بندم
                            به روی تو باز می‏شوند
          ابر دستانت را لمس می‏کنم
                           شانه‏های‏مان موازی
                              گام‏های‏مان هم‏آهنگ
                               چه طعمی دارد لب‏خنـ ...

          لعنت بر این خروس بی‏محل
                          بر این صبح بی‏هنگام