سفارش تبلیغ
صبا
          هفت خوشه خشک گندم
                    و هفت خوشه گندم دیگر
                                            خشکِ خشک
          هفت گاو لاغر
                 که از رودی خشک آمدند
                        و هفت گاو لاغر دیگر را خوردند
          ...
          می‏بینی؟
          بدون تو
               قحطی
                      حتّا
                       به رؤیاهایم هم پا گذاشته است