سفارش تبلیغ
صبا
          چشمانت را می‏نوشم
          و فال می‏گیرم:
          جاده‏ای دراز
                            تا ناکجا
          چمدانی بسته
                           پر از بودن
          و
             تو
            چمدان در دست
                        پای بر جاده