سفارش تبلیغ
صبا
          سال را
                 پلنگ
                   به
                خرگوش
                     باید تحویل بدهد
          اما
           در زندگی من
                   ـ بی تو ـ
                  دیری‌ست که سال‌ها
                                    بین
                          بوف‌های کور
                                   دست به دست
                                                می‌شوند