سفارش تبلیغ
صبا
          نگاهت را از من گرفتی
                            و من
                              زندانی ماهی شدم
                      ظلمات است اینجا
                                  تاریک و تنگ
          چشمانت را بگشا
                   خورشید را
                       از اسارت پلک‌هایت برهان
              و روز را
                    به روزگار من بازگردان