سفارش تبلیغ
صبا
نــــــــــــــــــــه
        بــدم می‌آید
                که یا من چشم بگذارم
                                          و
                                 هیچ چیز نبینم
              یا تو چشم ببندی
                                       و
                              باز من هیچ چیز نبینم

اصلاً
     بیا مسابقه پلک نزدن بدهیم