سفارش تبلیغ
صبا
مرتاض شدم
        تا
          با
          چشمانت
             روزگار بگذرانم
غافل که
       چشمان تو
                  دام‌اند
                     نه بادام