سفارش تبلیغ
صبا
اگر از احوال ما جویا باشید
چیزی نیست
         جز ملال
که آن هم
        دوری شماست