سفارش تبلیغ
صبا
          دستم را بگیر
                     ماه من
                        و به سمت خودت بکش
                                        تا
                                          نزدیک‏تر شویم
          این دریا
                 بسیار
                      نیاز به
                              مــــــــــــــد دارد