سفارش تبلیغ
صبا
باید
     دلت را می‌بردم
بعد
     به تو دل می‌دادم
تا
     دودلی به جانت نیفتد
و
     بلای جانم نشود