سفارش تبلیغ
صبا
برای هر کاش
     یک کاشی ساختم
حالا می‌توانم
    ــ‌ نقش جهان که هیچ ــ
           همه اصفهان را کاشی‌کاری کنم