سفارش تبلیغ
صبا
دیگر نه ممدّ حیات‌اند
             و نه مفرح ذات
بوی مرگ می‌دهند
                   و سیگار 
                     نفس‌هایم 
من سعدی بعد از رفتن توام