سفارش تبلیغ
صبا
          با توام
                  آی‏
                     دلستر لیمویی
          دست
              از خیال خام فریب من
                                        بردار
          من
            خدای مستی
                             با
                              عرق سگی‏ام