سفارش تبلیغ
صبا
برای هر کاش
     یک کاشی ساختم
حالا می‌توانم
    ــ‌ نقش جهان که هیچ ــ
           همه اصفهان را کاشی‌کاری کنمسرم را
     به باد می‌دهم
اگر
    همانی باشد
که
    در موی تو می‌پیچد خودم را
    قاتل خودم
         معرفی می‌کنم
تا هیچ‌کس
    به جای خالی‌ات
                شک نکند تو رفته‌ای
     و من
        ساختمانی‌
             که در کنارم 
                گودبرداری غیراصولی
                     شده استباید
     دلت را می‌بردم
بعد
     به تو دل می‌دادم
تا
     دودلی به جانت نیفتد
و
     بلای جانم نشود <      1   2   3   4   5   >>   >